sl  en

Redne volitve direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič

Znanstveni svet UP IAM je na svoji 25. redni seji, dne 22. 5. 2017 sprejel Sklep o pričetku postopka za izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

Postopek za izvolitev direktorja izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič je opredeljen v Pravilih o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

 

Oddaja kandidatur

Naslov za kandidature:

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič

Volilna komisija

Muzejski trg 2

6000 Koper

 

Kandidaturo za direktorja UP IAM lahko kandidati oddajo do 4.9.2017 do 12. ure (za pravočasno posredovan predlog kandidature se šteje predlog, ki prispe na sedež UP IAM do navedenega roka).

Predlog kandidature mora biti oddan v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ! PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DIREKTORJA«. Predlog mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

  • ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata;
  • navedbo predlagatelja;
  • pisno soglasje kandidata.

Kandidatura za direktorja in program dela kandidata

Volilna komisija za izvedbo volitev direktorja UP IAM (v nadaljevanju: volilna komisija) je prejela dva predloga kandidatur, in sicer Oddelka za matematiko UP IAM ter Oddelka za tehnologijo UP IAM.
Oba oddelka za direktorja predlagata izr. prof. dr. Vita Vitriha. Kandidaturi sta bili pravočasni in popolni, predlagani kandidat pa izpolnjuje pogoje za direktorja v skladu z veljavnimi pravnimi akti UP in UP IAM.

Prav tako je predlagani kandidat v roku posredoval svoj PROGRAM DELA.

Glasovanje o kandidatu na zboru raziskovalcev UP IAM

Seja Zbora raziskovalcev UP IAM, na kateri bo potekalo glasovanje o kandidatu za direktorja UP IAM bo v torek, 7. novembra 2017, s pričetkom ob 15h.
Seja bo potekala v Veliki predavalnici UP FAMNIT, glasovnico pa bodo lahko člani zbora raziskovalcev UP IAM oddali v sejni sobi UP FAMNIT.