sl  en

Novice

četrtek, 17. maj 2018, 00:00

Mesto mladega raziskovalca na področju kriptografije - Position of Young Researcher in the field of Cryptography

Mesto mladega raziskovalca na področju kriptografije

Univerza na Primorskem bo naslednji teden objavila razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.

Raziskovalno področje bo KRIPTOGRAFIJA, študentov mentor pa prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev.

Štiriletno doktorsko izobraževanje, ki se bo pričelo v študijskem letu 2018/19, predvideva ob študiju tudi raziskovalno delo, objavo člankov v mednarodni znanstveni reviji, projektno delo in poučevanje vaj kot asistent.

Doktorski študent bo raziskoval na področju moderne kriptografije, ki vključuje nekatere sodobne smeri, kot na primer post-kvantna kriptografija in/ali homomorfna enkripcija. Prva veja kriptografije se večinoma ukvarja z definiranjem varnih kriptografskih primitivov, ki so odporni na kvantne računalnike. Ti bi imeli zelo kvaren vpliv na kriptografijo javnih ključev, zato so bili nedavno razviti številni alternativni pristopi (kriptografija, bazirana na mrežah, kodah in več spremenljivkah), ki naj bi ščitili te primitive, ko kvantni računalniki naposled postanejo resničnost. Homomorfna enkripcija, ali bolj natančno popolna homomorfna enkripcija, je bila razvita v zadnjem desetletju, vendar še vedno ne obstaja učinkovita rešitev za izvajanje standardnih matematičnih operacij nad zašifriranimi podatki razen če se podatki dešifrirajo, operacije izvedejo in nato podatki ponovno zašifrirajo.

Vse potrebne informacije za prijavo na razpis bodo objavljene v kratkem.

 

Center za kriptografijo UP FAMNIT

Raziskovanje na področju kriptografije je v sodobnem svetu izjemno pomembno, saj kriptografske kode varujejo informacije pred nepooblaščenimi dostopi, spremembami in drugimi zlorabami, zaradi česar je uporaba kriptografije v ekonomiji in industriji bistvena tako na državnem kot na mednarodnem nivoju.

Z njo se raziskovalci Univerze na Primorskem ukvarjajo že vrsto let, zato je bil letos na UP FAMNIT ustanovljen Center za kriptografijo. Cilj centra je občutno povečati možnosti sodelovanja med univerzo, industrijo in širšo družbo, saj sta v moderni družbi izmenjava in hranjenje informacij na učinkovit, zanesljiv in varen način bistvenega pomena.

 


Position of Young Researcher in the field of Cryptography

Next week, the University of Primorska will publish a public tender for Young Researcher candidate in the field of CRIPTOGRAPHY to be trained in the research programme at University of Primorska Andrej Marušič Institute (UP IAM) for obtaining a doctorate of science. Student’s mentor will be Prof. Enes Pasalic, PhD, one of leading experts in symmetric-key cryptography.

The four-year doctoral study, which will begin in the Academic Year 2018/19, includes research work, publication of articles in international scientific journals, project work and teaching exercises as assistant.

The PhD student will conduct research in modern cryptography that include some contemporary directions such as post-quantum cryptography and/or homomorphic encryption. The former branch of cryptography mainly concerns problem of specifying secure cryptographic primitives which are resistant in presence of quantum computers. In particular, the standard public key cryptography is affected and therefore many alternative approaches have been developed (lattice-based, code-based, multivariate-based cryptography) recently to protect these primitives once quantum computers become reality. Homomorphic encryption or more precisely Fully Homomorphic Encryption has been developed during the last decade but there still do not exist efficient solution for performing standard mathematical operations on the encrypted data instead of decrypting the data, performing such operations and encrypting the data again.

More detailed information about the application procedure will be published shortly.

 

UP FAMNIT Center of Cryptography

In the modern world, intense research activity in the field of cryptography is extremely important, since cryptographic codes protect information from unauthorized access, alterations and other abuses, making the use of cryptography in economy and industry essential on the national and international levels. Researchers from the University of Primorska have been working for many years in the field of cryptography, and the establishment of the Center of Cryptography is the result of their work. The Center will aims to significantly increase the possibilities of cooperation between the university, industry and the wider society, as in the modern society, the exchange and storage of information in an efficient, reliable and safe way, is essential.