sl  en

Raziskovanje

Raziskovalno delo na UP IAM poteka na štirih oddelkih:

 1. oddelku za informacijske znanosti in tehnologije,
 2. oddelku za matematiko,
 3. oddelku za tehnologijo in
 4. ddelku za preučevanje zdravja

in dveh centrih:

 1. Slovenskem centru za raziskovanje samomora
 2. Centru za sodelovanje z industrijo

 

V letu 2013 smo na UP IAM izvajali:

 • 3 raziskovalne programe
 • 7 temeljnih raziskovalnih projektov
 • 3 podoktorske raziskovalne projekte
 • 4 aplikativne raziskovalne projekte

 

Mednarodni projekti s področja raziskovanja so bili sofinancirani:

 • 2 iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
 • 1 iz Strukturnih skladov EU
 • 2 iz 7 Okvirnega programa
 • 2 iz Jadranskega čezmejnega programa IPA


Na UP IAM se je v letu 2013 usposabljalo 10 mladih raziskovalcev.

Podrobnejši podatki o projektih v letu 2013 so izpisani v spodnjih tabelah.

 

Raziskovalni programi

Šifra ARRS

Naslov

Matični raziskovalni programi

P1-0285

Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Raziskovalni programi v soizvajanju

P2-0250

Metrologija in biometrični sistemi

P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju

 

Nacionalni projekti

Vrsta raziskovalnega projekta

Skupaj leto 2013

Matični

Partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

7

5

2

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

3

3

0

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

4

3

1

SKUPAJ

14

11

3

 

Mednarodni projekti s področja raziskovanja

Vrsta mednarodnega projekta

Skupaj leto 2013

Matični

Partnerski

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013

2

0

2

Strukturni skladi EU, nacionalni projekti

1

0

1

7. okvirni program EU (7. OP)

2

2

2

IPA Jadranski čezmejni program

2

0

2

SKUPAJ

7

2

7

 

Mladi raziskovalci

Število mladih raziskovalcev v letu 2013

10

Število mladih raziskovalcev, ki je usposabljanje zaključilo v letu 2013

1

 

Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.)

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki (gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Skupaj leto 2013

Matični

Partnerski

Lokalne skupnosti

0

0

0

Skupaj

0

0

0

Gospodarstvo

11

11

0

Skupaj

11

11

0

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva

2

2

0

Drugi uporabniki znanja[1]

2

2

0

Skupaj

13

13

0

 

[1]Na področju sodelovanja z društvi in drugimi uporabniki znanja gre predvsem za vsebinsko sodelovanje na posameznih področjih (npr. suicidiologija, duševno zdravje), namenjeno promociji področja, ki ni projektno naravnano in nima finančnih posledic.