sl  en

Novice

četrtek, 10. avgust 2017, 00:00

Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje na področju mreženja in iskanja finančnih virov na področju bio-osnovanih gradbenih materialov

S tem povabilom Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, izvajalec projekta FP1303 “Performance of Biobased building materials”,  išče izvajalce za naslednje storitve na področju svetovanja bio-osnovanih gradbenih materialov:

 • prepoznane priložnosti za raziskovanje in pridobivanje fijnančin virov ter priprava novih priložnosti za financiranje;
 • razvoj posebnih vsebin za UP IAM  za nadaljevanje projekta (iskanje partnerjev in kontaktiranje z njimi/mreženje, priprava predlogov za prijavo za UP IAM kot vodilnega partnerja);
 • priprava osnutkov predlogov na področju bio-osnovanih gradbenih materialov za izmenjavo s potencialnimi partnerji.

Največje možno ocenjeno število ur: 40

Najvišja možna ocenjena vrednost: 5.000 eur

Dokumenti in seznami, navedeni zgoraj, morajo biti predani UP IAM najkasneje v 30 dneh od oddaje naročila (predvidoma 18. avgust 2017).

Pogoji in zahteve za izvajalca:

 • večletne izkušnje na raziskovalnem področju na mednarodni ravni,
 • doktorat iz biotehniških znanosti,
 • večletne izkušnje na področju mreženja in svetovanja.

Ponudba mora vsebovati:

 • CV in reference,
 • opis možnih rezultatov,
 • pričakovano število osnutkov, partnerjev in projektov.

Ponudbe pošljete na naslov martina.m.kos@iam.upr.si najkasneje do 17. avgusta 2017 do polnoči.


Subject: Invitation for Consulting in field of partners search and Funding Opportunities in Field of biobased building materials

With this public bid University of Primorska, Andrej Marušič Institute, who is executing the FP1303 project “Performance of Biobased building materials”,  is searching for the following services in field of Consultancy in field of Biobased building materials:

- identification of research and funding opportunities and preparation of new funding opportunities;

- development of specifics for UP IAM in field of project continuation (partner identification and contact, preparation of proposals as lead partners);

- preparation of draft ideas in field of Biobased building materials to be shared with potential partners.

Highest estimated hours: 40

Highest estimated value: 5.000 eur

Documents and lists of ideas should be presented to UP IAM no later than in 30 days after submitting the order (presumably 18th August 2017).

Conditions and requirements for the service:

 • long term experience in research field on international level,
 • PhD in natural od biotechnical sciences,
 • long term experiences in cooperation and consulting.

The offer should contain:

 • CV and references of person,
 • description of possible outcome,
 • anticipated number of drafts, partners and projects.

Offers should be send to e-mail address martina.m.kos@iam.upr.si no later than on 17th August 2017 til midnight.