sl  en

Novice

sreda, 1. april 2015, 00:00

Razpis volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem, predstavniki Univerze na Primorskem

Upravni odbor Univerze na Primorskem

Upravni odbor univerze je organ upravljanja, ki odloča zlasti o gospodarskih zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Med njegove pomembnejše naloge sodijo sprejemanje statuta, splošnih aktov univerze, temeljnih dokumentov kot so letni delovni načrt, finančni načrt in programa razvoja univerze, letno poročilo in poslovno poročilo, prav tako sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest, potrjuje šolnine in prispevke za študij, odloča o upravljanju premoženja in o investicijah univerze ter svetuje ustanovitelju in rektorju o posameznih vprašanjih.

Upravni odbor ima devet članov, in sicer: tri predstavnike ustanovitelja; štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko in znanstveno-raziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev; enega predstavnika študentov ter enega predstavnika delodajalcev. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.

Razpis rednih volitev Upravnega odbora Univerze na Primorskem

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je v sklepom razpisal redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, z rokovnikom pa so določena volilna opravila ter roki za izvedbo le-teh.

  • Sklep o razpisu volitev članov Upravnega odbora UP (sklep)
  • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov Upravnega odbora UP - predstavnikov UP (rokovnik)

Volitve potekajo skladno z določili Statuta UP in Pravilnika o volitvah organov UP.

Volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, bodo potekale v sredo, 27. maja 2015.

Volilna komisija za izvedbo volitev - gradiva

Sklepi volilne komisije

  • Sklep 1. redne seje (26. 3. 2015) - volišča
  • Sklep 1. redne seje (26. 3. 2015) - predlaganje članov volilnih odborov
  • Sklep 1. redne seje (26. 3. 2015) - potrditev obrazcev

Obrazci

  • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 1)
  • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 2)
  • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 3)
  • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 4)