sl  en

Predstavitev

Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) je raziskovalni zavod, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem. Ustanovljen je bil leta 1999 kot Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (PINT) in se je novembra 2011 preimenoval v UP IAM. Kot samostojni javni raziskovalni zavod je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru dne 27/9-1999. Preimenovanje je plod daljšega prizadevanja raziskovalcev inštituta, ki so želeli na ta način obeležiti delo in zastaviti delo v duhu preminulega delavca inštitita.

Naravoslovje in tehnika (angl. science and engineering) predstavljata osnovo realnega gospodarstva, njun kakovosten razvoj pa je zato strateško pomemben. Na UP naravoslovje in tehniko razvijata UP IAM in UP FAMNIT. Sodelavci UP FAMNIT  raziskovalno delo (raziskovalne projekte in programe) tako praviloma izvajajo v okviru UP IAM (nekateri pa tudi prek Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS) in Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM)).

Tesna povezanost IAM in FAMNIT omogoča tudi hkratno in neposredno vključevanje študentov v raziskovalno ter razvojno delo na IAM. Trenutno na IAM sodeluje občasno ali stalno več kot 20 študentov FAMNIT, ki opravljajo bodisi raziskave v okviru svojega študija ali pripravljajo zaključne, diplomske ali magistrske naloge oziroma doktorske disertacije. Naš cilj je, da bo v raziskovalno dejavnost IAM vključenih vsaj polovica študentov magistrskih in doktorskih programov in vsaj petina študentov dodiplomskih programov Matematike ter Računalništva in informatike

Tako celovit pristop k povezovanju med raziskovalnim in pedagoškim delom je novost v slovenskem univerzitetnem prostoru.

Obe instituciji si bosta še naprej prizadevali po najboljših močeh za odlično kakovost dela. Vztrajali bosta pri trudu za približevanje znanstvenemu svetovnemu vrhu. Zagotovitve mesta v tem vrhu ne pogojuje samo uspešnost znotraj neke stroke, ampak predvsem interdisciplinarna uspešnost, ki pomeni delovno preseganje tradicionalne in ostre razdelitve med temeljnimi področji človeške znanosti (naravoslovje, tehnika, družboslovje, humanistika). Temeljna vprašanja človeštva so namreč preveč kompleksna, da bi odgovore nanje lahko iskali samo z orodjem ali skozi optiko ene same stroke oziroma znanstvene vede. Zato si obe instituciji prizadevata predvsem za razvoj ene same, enotne ali povezane znanosti.

UP IAM je sestavljen in štirih oddelkov in dveh centrov: Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, Oddelka za matematiko, Oddelka za tehnologijo ter Oddelka za preučevanje zdravja. V zadnjem času je opazno predvsem zelo okrepljeno sodelovanje med oddelki, z novimi projekti pa je močno povečana interdisciplinarnost raziskav. Tako Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije sodeluje z Oddelkom za tehnologijo na projektih, povezanih z varovanjem okolja, z Oddelkom za preučevanje zdravja pa na področju e-zdravja. Oddelek za matematiko je s svojim delovanjem in znanjem nepogrešljivo povezan z vsemi oddelki in njihovimi projekti.

 • Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije izvaja raziskave na področju podatkovnih struktur, podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih GRID arhitektur ter drugih.
 • Na Oddelku za matematiko se izvajajo raziskave predvsem na področju algebre, kombinatorike s teorijo grafov in verjetnostnega računa. V raziskovalno delo obeh oddelkov je vpeto še v področja matematičnega modeliranja in računalniških simulacij, eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov. Na oddelkih je doma znanstveno računanja na področjih naravoslovja od kemije do bioinformatike. Poleg omenjenih tematik se študentje na oddelkih lahko srečajo še s področji elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja podatkov in računalniške varnosti. 
 • Varovanje okolja in tehnologija, ki je povezana z njim, je osrednja dejavnost Oddelka za tehnologijo. Oddelek dobro sodeluje z gospodarstvom ter z različnimi slovenskimi inštituti. Največji poudarek daje praktičnim razvojno usmerjenim raziskavam. Študentje so vabljeni, da se na različne načine vključijo v raziskovalno delo, ki poteka na oddelku. Pomagajo lahko pri izvajanju meritev z našimi merilnimi instrumenti, pri in-situ merjenju onesnaženosti zraka z najnovejšimi tehnologijami, pri izdelavi programske podpore za analizo in prikaz rezultatov meritev merjenja onesnaženosti zraka, pri nadgradnji programske opreme za podporo izvajanju meritev z lidarskim sistemom, pri matematično-statističnem modeliranju, pri reševanju različnih logističnih ter kombinatoričnih problemov itd.
 • Na Oddelku za preučevanje zdravja študentje lahko sodelujejo na področju raziskovanja duševnega zdravja in tako imenovanega e-zdravja. Študentje lahko sodelujejo pri vsebinah kot so:  prepletanje duševnega in telesnega zdravja, samomorilne misli in  vedenje, stališča glede duševnega zdravja, stigma v povezavi z  duševnim zdravjem, duševno zdravje v povezavi z delovnim okoljem in podobno.

V okviru UP IAM deluje tudi Center za povezano znanost in razvoj – POZNAR. UP IAM se namreč zaveda potrebe po povezovanju ne samo naravoslovnih, inženirskih in medicinskih znanosti, ampak tudi humanističnih ter družboslovnih. POZNAR s svojo dejavnostjo spodbuja in krepi prav takšen, združevalen in enoten pristop k znanosti kot eni sami, povezani znanosti.

V letu 2011 je bil na 6. redni seji Znanstvenega sveta UP PINT z dne 14. 3. 2011 s sklepom S2-1/11-MD ustanovljen tudi nov center – to je Slovenski center za raziskovanje samomora, prvi tovrstni center v Sloveniji. Pobudnik ustanovitve je bil prof. dr. Diego De Leo, ki je v spomin na delo pokojnega kolega izr. prof. dr. Andreja Marušiča in z namenom nadaljevanja njegovega dela, predlagal ustanovitev samostojne enote znotraj inštituta. Na ta način sta izpostavljena preučevanje in preprečevanje samomora kot bistveni temi klinično-raziskovalnega dela, ki ga že opravlja ena izmed raziskovalnih skupin na inštitutu v okviru Oddelka za preučevanje zdravja. Zato je center že ob nastanku del evropskih in nacionalnih projektov ter pobudnik številnih inovativnih pristopov v suicidiologiji. Na ta način uresničuje tako svojo vizijo »zagotavljati visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot pomoči bližnjim ob izgubi zaradi samomora.« Študentje lahko znotraj SCRS sodelujejo pri projektih izboljševanja duševnega zdravja (predvsem mladih), preprečevanja samomora in pri organizaciji letne konference Triple I, ki privabi najboljše svetovne suicidiologe.

Najnovejši center, ki v okviru UP IAM deluje od 9. 7. 2012, je Center za sodelovanje z industrijo (CSI). Nameni centra so krepitev razvojnih in tehnoloških komponent delovanja inštituta, pospeševanje razvojno-raziskovalnega sodelovanja z gospodarstvom, pospeševanje prenosa znanj, ureditev vprašanj intelektualne lastnine in podobno. Člani CSI so prepričani, da je zlasti v luči gospodarske in finančne krize prav pospeševanje in vzpostavitev partnerskega sodelovanja s podjetji na skupnih projektih ključnega pomena. Da bo sodelovanje z indistrijo uspešno bodo s kakovostnim in brezhibnim ter z organiziranim in s preglednim izvajanjem skrbeli na CSI. Center bo prihodnji dve leti vodil doc. dr. Boris Horvat.

Preambula k pravilom UP IAM

Ta pravila se sprejmejo na temelju Ustave Republike Slovenije, z upoštevanjem veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji in na temelju Statuta Univerze na Primorskem.

Ta pravila  podrobneje urejajo delovanje Inštituta Andrej Marušič kot članice Univerze na Primorskem, ki temelji predvsem na načelu zagotavljanja razvoja znanosti, strokovnosti in umetnosti in ki prek svojih članic v izobraževalnem, pedagoškem in raziskovalnem procesu posreduje spoznanja z več znanstvenih oziroma umetniških področij ali disciplin.

Ta pravila temeljijo tudi na načelih ustavnosti, zakonitosti, demokratičnosti, transparentnosti, odgovornosti, avtonomije, razvojne usmerjenosti, odprtosti duha, tolerance, pluralizma, socialnosti, solidarnosti, multidisciplinarnosti, strokovnosti, kakovosti, profesionalne etike in pravičnosti v najširšem pomenu besede.

Inštitut, ki ga podrobneje urejajo ta pravila in ljudje, ki v tem inštitutu delujejo ali z njim delovno sodelujejo, sestavljajo enoto, v okviru katere z odgovornim odnosom do navedenih temeljnih načel, pravil, poklicnega udejstvovanja, znanstvenega ustvarjanja in strokovnega dela aktivno uresničujejo ta temeljna načela in se po svojih najboljših močeh trudijo za kakovost svojega dela in za razvoj kateregakoli področja znanosti, ki je kakorkoli prisotno pri delu inštituta in vanj vključenih posameznikov na Primorskem, V Sloveniji, v Evropi in v svetu.

POSLANSTVO UP IAM

Poslanstvo UP IAM je razvijati temeljna področja človeške znanosti (naravoslovje in tehnika, povezana z družboslovjem in humanistiko) s tesnim interdisciplinarnim povezovanjem na nacionalni in mednarodni ravni s ciljem doseganja znanstvene odličnosti, raziskovalnih rezultatov za širšo blaginjo ter razvoja enotne znanosti

Svoje poslanstvo UP IAM uresničuje z neločljivo povezanimi ter prepletenimi ključnimi področji: raziskovalna odličnost, družbena dejavnost, mednarodna vpetost, sodelovanje z gospodarstvom ter nevladnimi organizacijami in ustvarjanje stimulativnega delovnega okolja. Uresničevanje poslanstva je tako osredotočeno na:

 • ohranjanje in še dodatno izboljšanje znanstvene odličnosti, merjeno s številom objav v indeksiranih revijah, številom citatov, uspešnim izvajanjem in pridobivanjem raziskovalnih projektov;
 • povečano interdisciplinarnost med področjema matematike kot osnove znanosti in računalništva, predvsem z namenom razvoja področja kriptografije, ki je ključnega pomena za nacionalno varnost;
 • vpetost v družbeno okolje z uspešnim prenašanjem znanja v širšo javnost in skrb za javno dobro, predvsem na področjih ohranjanja in izboljševanja (duševnega) zdravja, zdravega bivanjskega in naravnega okolja;
 • razvoj mladih kadrov, s posebno prednostjo v močni mednarodni vpetosti in prepoznavnosti, ki  omogoča gostovanja v tujini, obiske tujih raziskovalcev, udeležbo na mednarodno priznanih dogodkih ter sodelovanje na mednarodnih projektih;
 • organizacija tradicionalnih mednarodnih konferenc z udeležbo najvidnejših znanstvenikov s področij in drugih srečanj z namenom prenosa znanja;
 • sodelovanje pri povečevanju mednarodne konkurenčnosti posameznih panog slovenskega gospodarstva na področju trajnostne rabe naravnih virov in trajnostnega načina delovanja podjetij ter življenja njihovih uporabnikov nasploh;
 • skrb za tako delovno okolje, ki raziskovalcem omogoča odličnost administrativne podpore in zmanjšanje tovrstnih nalog, ki pomenijo možnost boljše osredotočenosti na doseganje raziskovalne odličnosti.

VIZIJA UP IAM

UP IAM svoj razvoj osredotoča na povečevanje uspešnosti, predvsem z vključevanjem v mednarodno okolje in izkazano znanstveno odličnostjo.

Vizija razvoja UP IAM je tako dodatno povečati interdisciplinarne povezave raziskovanja vseh obstoječih oddelkov in področij ter tako postati enotno interdisciplinarno regionalno, nacionalno in globalno središče naravoslovja ter tehnike, ki lokalnemu in širšemu okolju nudi rešitve za izboljšanje kvalitete življenja na različnih področjih.

Z uspešno izpeljanim dogodkom svetovnega pomena še okrepiti pozicijo ene od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju matematike, algebraične teorije grafov v svetovnem merilu.

Z razvojem področja kriptografije poseči na svetovno primerljivo raven.

Postati prepoznan osrednji center za preučevanje duševnega zdravja in samomorilnega vedenja za Slovenijo in en ključnih na svetovni ravni ter povezovati vse deležnike – ustanove, nevladne organizacije, skupnost in študente psihologije s svetovno priznanimi strokovnjaki.

S tesno partnersko povezavo z gospodarstvom vzpostaviti skupni tehnološko-razvojni park ter aktivno sodelovati razvoju Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.

Postati pomemben dejavnik pri razvoju e-rešitev za javne ustanove in gospodarske družbe, na podlagi razvoja interno razvitih in preizkušenih aplikacij.

Z lokalnim okoljem in odločevalci soustvariti raziskovanju in akademskemu življenju prijazno okolje z zavedanjem pomena znanosti za blaginjo. Obenem pa biti tudi interno odlično in privlačno delovno okolje tako za mlade kot uveljavljene raziskovalce iz Slovenije ter tujine z močno administrativno podporo delu, ki omogoča osredotočanje na izključno raziskovalno delo.

Prestrukturiranje UP IAM v doktorsko šolo (UP DAM) za matematiko, naravoslovje, interdisciplinarnost in tehniko, ki bo doktorske študijske programe približala znanstveno- raziskovalnemu delu in sodelovanju z gospodarstvom.