sl  en

Članki

Racionalnost ustavnopravne formule za iskanje ravnovesja med ustavnimi pravicami in svoboščinami - C. B. Pulido

Članek z naslovom The Rationality of Balancing prikaže znamenito Alexyjevo formulo za iskanje oziroma vzpostavljanje ravnovesja med različnimi ustavnimi pravicami, svoboščinami in interesi, ki se odvija v procesu odločanja ustavnega sodišča. Ob prikazu te formule, ki je izražena v matematičnem jeziku, se avtor sprašuje tudi o njeni racionalnosti, hkrati pa poskuša to formulo dopolniti.

članek

Sodna presoja znanstvene ocene o stopnji tveganja pri škodljivih ravnanjih za zdravje in okolje

Članek z naslovom Judicial Review of Risk Assessment Science (Sri Melethil) prikaže način, kako ameriški sodni sistem pristopa k dokaznemu bremenu, ko gre za vprašanje ravnanj s škodljivimi učinki na življenje in zdravje. Posebej kritično ovrednoti sodno vztrajanje na zanesljivosti, ki je v teh primerih dejansko ali skorajda ni mogoče zagotoviti, namesto, da bi kot splošno načelo sprejelo dokazni standard "najboljših možnih in razpoložljivih dokazov", s poudarkom na preventivi in obrnjenem dokaznem bremenu.

članek

Medkulturni socialni dialog v odnosu do socialne države

Plenarno predavanje, dr. Andraž Teršek, XIV. dnevi Socialne zbornice Slovenije, Portorož, 20.- 21. novembra 2008.

članek

Ustavnopravni vidiki odvetništva

Odvetništvo je z ustavo zagotovljena storitev oziroma služba, ki naj pravnim subjektom zagotovi strokovno, kakovostno in učinkovito prizadevanje za uveljavljanje svojih pravic, interesov in koristi v sodnih in drugih pravnih postopkih. Predvsem pa v razmerju do države. V članku dr. Andraž Teršek analizira ustavnopravni položaj odvetniške službe v Sloveniji, kot ga zagotavlja Ustava R.Slovenije. Razpravlja o vprašanjih ustavnega položaja odvetništva kot službe, o odvetniških tarifah, pložaju odvetniške zbornice, oglaševanju odvetniškega dela, svobodi izražanja odvetnikov in javnega nastopanja, odvetniških podružnicah in odgovornosti odvetnikov za opravljanje svojega dela.

članek

Ustavna demokracija in konstitucionalizem - razprava

V razpravi (avtor dr. Andraž Teršek) je pojasnjen koncept sodobne ustavne demokracije v Evropi in sodobnega socialnega liberalizma. Temeljni elementi tega koncepta so ustavno sodstvo, temeljne človekove pravice in svoboščine in doktrina o pozitivnih obveznostih države, ki omogoča razvoj pristne socialne države kot presežka klasičnega liberalizma.

članek

Spremembe ustave, položaj ustavnega sodišča, zakaj se predsednik republike in profesorji prava motijo: ČLANEK: Memorandum o ustavnosodni politiki

Avtor memoranduma, dr. Andraž Teršek, se kritično opredeli do novejših predlogov za razbremenjevanje slovenskega ustavnega sodišča. Pri tem pojasni svoje videnje temeljnih problemov nizke ustavne kakovosti slovenskega pravnega reda in njihovih izhodišč. med slednjimi posebej izpostavi pomanjkljivosti pravnega študija in neuporabo ustave in ustavnopravne teorije v okviru rednih sodnih postopkov.

članek

Lacan, Science and Law

članek

Neprijetna resnica in resnična neprijetnost

Intervju z Antonom Komatom o segrevanju ozračja (Mladina).

članek

Kdo so zbrisani in kakšna so ustavnopravna dejstva: ČLANEK: Ustavnopravna strnjenka izbrisanih

Članek analizira odmeven in dolgotrajen problem "izbrisanih" z zornega kota ustavnega prava in pojasni temeljna ustavnopravna vprašanja, ki se pri tem odpirajo neposredno ali posredno.

članek

GSO-gensko spremenjeni organizmi, hrana in okolje

Intervju z dr. Borutom Bohancem (Mladina). PRO.

članek

Gorazd Pretnar intervju

Intervju z dr. Gorazdom Pretnarjem, o GSO, pesticidih, okolju in ogroženosti človeške vrste. CONTRA.

članek

Ustavnopravna analiza varstva zasebnosti na temelju Ustave RS (A. Teršek)

Ustavnopravna analiza pomena in dometa določb 35. in 37. člena Ustave RS, ki hkrati pomeni poskus doktrinarne utemeljitve ustavnopravnega varstva pravice do zasebnosti v slovenskem ustavnem redu. Poseben poudarek je pri tem namenjen tajnim policijskim ukrepom zasledovanja, opazovanja in zbiranja osebnih podatkov.

članek

Na kocki je preživetje vrste

Intervju s prof. Boštjanom M. Zupančičem (Dnevnik)

članek

Andraž Teršek: Kaj je (še vedno in močno) narobe s slovensko pravno znanostjo, zakonodajno politiko in prakso?

Kako približati pravo ljudem in zagotoviti njegovo razumnost, kako oblikovati zgledno ustavnopravno identiteto, kaj je narobe s slovensko pravno znanostjo in pravosodjem...?

članek

Ali se sme svoboda kajenja omejiti tudi zaradi vpliva na sosede?

članek

(USTAVNO) PRAVO IN JAVNO ZDRAVJE

članek

Domiselni protesti motijo nemške trgovce

Nedavno je nemški sindikat trgovskih delavcev Verdi, ki predstavlja skoraj dva in pol milijona zaposlenih v trgovini, pripravil protest, ki pa je bil precej bolj domišljen od klasičnih zborovanj. Sto petdeset ljudi se je zbralo v nakupovalnem središču v Ascherslebnu in razpršili so se po eni od trgovin. Vsak je z izdelki napolnil svoj voziček, nato pa so prodajalno skupinsko zapustili, prav tako polne nakupovalne vozičke. Namesto da bi plačali izbrane izdelke, so delili letake s slogani »Poštene plače« in »Pošteno pomeni več«. Poslovanje trgovine se je za eno uro ustavilo, zaposleni pa so kasneje povedali, da bodo potrebovali ves dan, da bodo izdelke iz vozičkov, ki so jih v trgovini pustili protestniki, v celoti zložili nazaj na police…
…Akcije, kakršna je opisana, se imenujejo flash mobs; gre za vedno bolj priljubljene akcije, ob katerih skupina ljudi na javnem mestu izvede nenavadno dejanje. V Sloveniji so prvi uspešen flash mob uprizorili pred enim letom, ko so pešci za semaforski interval obstali na prehodu za pešce pred Namo v središču Ljubljane, nekaj poskusov z manjšo udeležbo pa je bilo izpeljanih že pred skoraj šestimi leti…

… Pravnik Andraž Teršek poudarja, da gre pri flash mobu za obliko svobodnega izražanja, ki je povezana s svobodnim združevanjem. Če gre za umetniški projekt ali politični protest, je takšno domiselno simbolično izražanje ustavno zaščiteno kot svobodno izražanje in kot splošna svoboda ravnanja. Težava pa nastane, če ima negativne stranske učinke, povzroča javni nered - hrup, hromi promet, povzroča splošno nevarnost - ali če se izvaja na mestih, ki so posebej zaščitena: bližina strateško pomembnih objektov s posebnim pravnim varstvom in podobno. »Takrat se lahko poseže v svobodo ravnanja oseb, ki izvajajo flash mob, a samo z namenom zagotovitve reda in miru in samo toliko, kolikor je nujno potrebno,« še dodaja Teršek…

članek

Zakonska zveza, partnerske skupnosti in istospolni partnerji

Kakšna je definicija zakonske zveze in kako jo varuje ustavno pravo kaj je bistvo zakonske zveze, kje so meje ustavnih pravic istospolnih partnerjev, kako razumeti enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije...

članek

Definicija zakonske zveze, pravice istospolnih partnerjev, enakost pred zakonom?

Ministrtvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog sprememb družinske zakonodaje. Med pomembnejšimi novostmi je tudi sprememba definicije zakonske zveze, ki naj ne bi bila več omejena na heteroseksualno življenjsko skupnost. Kako razumeti to vprašanje z vidika ustavnega prava in ustavnega načela enakosti pred zakonom? Gre za eno od pomembnejših in aktualnejših vprašanj tega časa, ki že razvnema čustva in strasti slovenskih državljanov. Kako rešitev tega vprašanja iščejo ameriška sodišča in kakšna je zgodovinska pogojenost tega procesa? O tem več v članku, objavljenem na spletnih straneh Centra POZNAR pri UP PINT:

članek

Poglejte si tudi zanimivo in skrajšano razpravo o vprašanjih zakonske zveze in enakosti istospolnih partnerjev v severnoameriškem kontekstu:

http://www.youtube.com/watch?v=pP6UUnEIlJk

Okoljski sporazumi, Koebenhavn in "zelena revolucija"

Intervju z dr. Luko Omladičem, Dnevnik, Dnevnikov objektiv, 12.12.2009

članek

Pravica do življenja in/ali pravica do smrti? Od evtanazije do bioetičnih razprav. Kratek ekskurz.

članek

Stanje pravne države in ustavnosti v Sloveniji

članek

Suverenost, ljudstvo in človekove pravice

Kakšen model demokracije je uveljavljen v Sloveniji, kako napačno je slovensko ustavnopravno učenje v učbenikih ustavnega prava, zakaj slovensko ljudstvo ni suvereno, zakaj je to pomembno...?

članek

The Structure of Knowledge-Immanuel Wallerstein

Spis o ZNANOSTI in o pričakovanjih glede njenega prihodnjega razvoja.

članek

Interdisciplinarnost

Razlaga pojma interdisciplinarnosti v znanju.

članek

Mapping Interdisciplinarity in Human Science

Kratek prikaz inderdisciplinarne strukture znanosti in medsebojnega vpliva posameznih disciplin.

članek

Management, izobraževanje in turizem

družbena odgovornost za trajnostni razvoj. Pod tem naslovom je od 21. do 22. oktobra  2010 v kongresnem centru Portus v hotelu Slovenija potekala 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo. Kot eden od petih vabljenih plenarnih govornikov je na njej sodeloval tudi doc. dr. Andraž Teršek. Predaval je o tem, ali "JE TURIZEM (TUDI) ODRAZ NAŠEGA ETIČNEGA SAMORAZUMEVANJA?".

Predavanje v obliki članka